Politica de confidentialitate

CE DATE PERSONALE PRELUCRAM SI IN CE SCOP
Pro Tempus SRL colecteaza date personale din categoriile

– date care permit comunicarea la distanta : email, telefon, cont facebook
– date care permit facturarea produselor sau serviciilor comandate – nume, adresa, CNP
– date de localizare care permit livrarea bunurilor – adresa

PENTRU UTILIZAREA ACESTUI  WEBSITE ESTE NECESAR SA CITITI SI SA ACCEPTATI ACESTE REGULI IN TOTALITATE. VIZITAREA IN CONTINUARE A ACESTUI  SITE PRESUPUNE CA SUNTETI  DE ACORD  CU ACESTE  REGULI.

Pro Tempus SRL este inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal al ANSPDCP cu nr. 10641

Drepturile utilizatorilor Noi respect?m cu stricte?e confiden?ialitatea datelor clien?ilor ?i ne angaj?m s? nu transmitem datele personale ale clien?ilor c?tre ter?i ?i s? le folosim exclusiv în scopul pentru care au fost introduse (efectuarea comenzii) ?i pentru inform?ri comerciale. Nu încuraj?m spam-ul, nu furniz?m adresa dumneavoastr? de e-mail unor ter?i (persoane fizice sau juridice), nu comercializ?m, nu oferim, nu facem schimb de adrese e-mail ob?inute prin intermediul acestui site, nu divulg?m adresa dumneavoastr? de e-mail altor persoane care acceseaz? paginile acestui site.  

I  ? PROTECTIA DATELOR PERSONALE

SC Pro Tempus SRL poate detine informatii despre dumneavoastra, pe care ni le-ati oferit (de exemplu printr-o cerere sau printr-un formular de inregistrare, contract , facture etc.). Aceste informatii pot include, printre altele, numele dvs., adresa, CNP, numere de telefon, informatii despre modul in care folositi serviciile si produsele noastre si orice alt fel de informatie in legatura cu modul in care utilizati produsele si serviciile noastre.
In ce fel poate utiliza Pro Tempus aceste informatii personale? Informatiile despre dumneavoastra pot fi folosite de noi doar in scopuri asociate comercializarii serviciilor si produselor SC Pro Tempus SRL, cum ar fi:

1.1 procesarea comenzilor sau cererilor dumneavoastra;
1.2 oferirea de produse si/sau servicii catre dumneavoastra;
1.3 facturare;
1.4 solutionarea cererilor, intrebarilor sau a reclamatiilor facute de dumneavoastra;
1.5 realizarea studiilor de piata si de produs si marketingul produselor si al serviciilor SC Pro Tempus SRL si ale distribuitorilor sai;
1.6 contactarea dumneavoastra (posta, email, .. ) in legatura cu oferte de produse si servicii ale SC Pro Tempus SRL care credem ca ar putea sa fie de interes pentru dumneavoastra (in cazul in care ati facut o cerere scrisa sau telephonic );
1.7 inregistrarea informatiilor despre dumneavoastra in vederea alocarii sau oferirii recompenselor, reducerilor si a altor beneficii, precum si pentru satisfacerea altor cereri sau cerinte pe care le aveti in legatura cu programele de recompensare a clientilor si alte programe similare;

? NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECTIA DATELOR PERSONALE

2.1. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice SC PRO TEMPUS SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana. Scopul colectarii datelor este FURNIZAREA DE BUNURI SI SERVICII.- pentru facturare
2.2. Nu sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare FACTURARII BUNURILOR SI SERVICIILOR COMANDATE. Refuzul dvs. determina emiterea facturilor in format incomplet sau imposibilitatea emiterii facturii /livrarii bunurilor comandate.
2.3. Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai urmatorilor destinatari:operator facturare si contabil.
Doriti sa primiti informatii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de SC PRO TEMPUS SRL ?  NU  DA
2.4. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei.
2.5. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la Pro Tempus SRL. De asemenea, va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Datele dumneavoastra NU vor fi transferate in strainatate.
2.6. Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cat mai curand posibil
2.7. Observatie:
*orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). Prin urmare, aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoana are, de asemenea, dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o justificare, la prelucrarile datelor sale personale in scopuri de marketing direct.

III. ?  Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European ?i al Consiliului privind protec?ia persoanelor fizice

In conformitate cu  prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European ?i al Consiliului privind protec?ia persoanelor fizice în ceea ce prive?te prelucrarea datelor cu caracter personal ?i privind libera circula?ie a acestor date ?i de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protec?ia datelor)

AVÂND ÎN VEDERE:

DEFINI?II

 • „Date cu caracter personal” înseamn? orice informa?ii privind o persoan? fizic? identificat? sau identificabil? („persoana vizat?”); o persoan? fizic? identificabil? este o persoan? care poate fi identificat?, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un num?r de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identit??ii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • Prelucrare” înseamn? orice opera?iune sau set de opera?iuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau f?r? utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozi?ie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restric?ionarea, ?tergerea sau distrugerea;
 • „Împuternicit” înseamn? persoana fizic? sau juridic?, autoritatea public?, agen?ia sau alt organism care prelucreaz? datele cu caracter personal în numele operatorului; acestia pot privi serviciile de transport (posta sau curier), servicii de prelucrare grafica, servicii de print, servicii de gazduire web, companii producatoare sau importatoare de anumite profuse distribuite de operator
 • „Consim??mânt” al persoanei vizate înseamn? orice manifestare de voin?? liber?, specific?, informat? ?i lipsit? de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accept?, printr-o declara?ie sau printr-o ac?iune f?r? echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc s? fie prelucrate;
 • „Înc?lcarea securit??ii datelor cu caracter personal” înseamn? o înc?lcare a securit??ii care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizat? a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;
 • „RGPD? înseamn? Regulamentul Uniunii Europene (UE) 2016/679 al Parlamentului European ?i al Consiliului; RGPD ? Regulamentul General privind Prelucrarea Datelor.

PRINCIPII DE PRELUCRARE

2.1 Pro Tempus SRL ca operator de date si imputerniciitii sai vor utiliza ?i/ sau prelucra doar Datele cu Caracter Personal în modul – ?i în m?sura în care – acest lucru este necesar pentru prestarea serviciilor conform comenzilor sau Contractelor cu excep?ia cazului în care se solicit? (în scris) respectarea anumitor instruc?iuni conform legisla?iei aplicabil?. 
2.2. Pro Tempus SRL ca operator de date si imputerniciitii sai nu poate s? utilizeze, s? exploateze sau s? dezv?luie niciuna dintre datele personale pentru niciun alt scop sau pentru interesele sau beneficiile sale sau ale ter?ilor. Aceasta obliga?ie acoper? transferul datelor cu caracter personal c?tre orice ?ar? ter?? sau orice alt? organiza?ie interna?ional?, cu excep?ia cazului în care Pro Tempus SRL ca operator de date si imputerniciitii sai. are obliga?ia de a realiza acest lucru în conformitate cu legisla?ia intern? sau a UE. În acest caz, Pro Tempus SRL va informa în scris beneficiarul cu privire la cerin?a legal?, cu excep?ia cazului în care legea interzice aceast? notificare în baza interesului public.
2.3 Pro Tempus SRL ca operator de date si imputerniciitii sai., va avea libertatea s? î?i exercite dreptul de a selecta ?i utiliza aceste mijloace dup? cum va considera necesar pentru a respecta prevederile comenzilor si contractelor si instruc?iunile (scrise) ale beneficiarului.

OBLIGA?IILE OPERATORULUI DE DATE

Operatorul de date, respectiv Pro Tempus SRL este direct r?spunz?tor pentru respectarea principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, în ceea ce prive?te datele cu caracter personal furnizate/transmise de c?tre beneficiar/client În acest sens si el garanteaz? c?, datele cu caracter personal furnizate/ transmise sunt :

 • prelucrate în mod legal, echitabil ?i transparent fa?? de persoana vizat?,
 • colectate în scopuri determinate, explicite ?i legitime ?i nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri,
 • adecvate, relevante ?i limitate la ceea ce este necesar prin raportare la comenzile sau contractele incheiate cu beneficiarul,
 • exacte ?i, în cazul în care este necesar, s? fie actualizate; va lua toate m?surile necesare pentru a se asigura c? datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt ?terse sau rectificate f?r? întârziere,
 • p?strate într-o form? care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioad? care nu dep??e?te perioada necesar? îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
 • prelucrate într-un mod care asigur? securitatea adecvat? a datelor cu caracter personal, inclusiv protec?ia împotriva prelucr?rii neautorizate sau ilegale ?i împotriva pierderii, a distrugerii sau a deterior?rii accidentale, prin luarea de m?suri tehnice sau organizatorice corespunz?toare.

4.2 Operatorul de date va sprijini f?r? întârziere orice solicit?ri din partea beneficiarilor / subiec?ilor de date în baza RGPD sau a legisla?iei na?ionale, inclusiv orice solicitare de acces, rectificare, blocare sau ?tergere.

DURATA

5.1 Obliga?iile asumate cu privire la Datele cu Caracter Personal sau orice alte obliga?ii r?mân în vigoare dup? livrarea comenzilor sau încetarea Contractelor

CONFIDEN?IALITATEA

6.1. Pro Tempus SRL va p?stra confiden?ialitatea datelor cu caracter personal furnizate si nu va divulga datele personale unor ter?e p?r?i sau nu va face copii ale datelor cu caracter personal decât dac? aceast? opera?iune este strict necesar? pentru îndeplinirea obliga?iilor fa?? de client / beneficiar  în conformitate cu prezenta Directiva ?i cu condi?ia ca persoana c?reia îi sunt divulgate datele s? aib? cuno?tin?? cu privire la caracterul confiden?ial al datelor ?i s? fi acceptat p?strarea confiden?ial? a datelor cu caracter personal în conformitate obligatiile prezentate.

6.2. Obliga?ia de confiden?ialitate subzist? f?r? limitare de timp ?i indiferent dac? s-a încheiat cooperarea între P?r?i.

6.3. Operatorul de date trebuie s? trateze informa?iile confiden?iale primite de la client / beneficiar ca fiind confiden?iale ?i s? nu utilizeze sau s? dezv?luie ilegal informa?iile confiden?iale.

IV ? Politica de cookie-uri 

Website-ul Pro Tempus SRL folose?te cookie-uri. Acest website folose?te cookie-uri proprii ?i de la ter?i pentru a furniza vizitatorilor o experien?? mult mai bun? de navigare ?i servicii adaptate nevoilor ?i interesului fiec?ruia. Consider?m c? este important s? v? protej?m confiden?ialitatea ?i s? fim deschi?i asupra modului în care utiliz?m datele dumneavoastr?. Aceast? în?tiin?are este pentru a v? men?ine informat ?i pentru a v? ajuta s? v? bucura?i de site-urile noastre. Prin acest text v? explic?m cum utiliz?m cookie-urile. Cookie-urile joac? un rol important în facilitarea accesului ?i livr?rii multiplelor servicii de care utilizatorul se bucur? pe internet, cum ar fi: ? Personalizarea anumitor set?ri precum: limba în care este vizualizat un site, moneda în care se exprim? anumite pre?uri sau tarife, p?strarea op?iunilor pentru diverse produse (m?suri, alte detalii etc.) în co?ul de cump?r?turi (?i memorarea acestor op?iuni) ? generând-se astfel flexibilitatea ?co?ului de cump?r?turi? (accesarea preferin?elor vechi prin accesarea butonului ?înainte? ?i ?înapoi?) ? Cookie-urile ofer? de?in?torilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de c?tre utilizatori, astfel încât s? le poat? face ?i mai eficiente ?i mai accesibile pentru utilizatori. ? Permit aplica?iilor multimedia sau de alt tip, de pe alte site-uri, s? fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experien?? de navigare mai valoroas?, mai util? ?i mai pl?cut?; ? Îmbun?t??esc eficien?a publicit??ii online.  

Ce este un cookie? Un ?Internet Cookie? (termen cunoscut ?i ca ?browser cookie? sau ?HTTP cookie? sau pur ?i simplu ?cookie? ) este un fi?ier de mici dimensiuni, format din litere ?i numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se acceseaz? Internetul. Cookie-ul este instalat prin solicitarea emis? de c?tre un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) ?i este complet ?pasiv? (nu con?ine programe software, viru?i sau spyware ?i nu poate accesa informa?iile de pe hard driverul utilizatorului). Un cookie este format din 2 p?r?i: numele ?i con?inutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existen?? a unui cookie este determinat? tehnic; doar webserverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserverului respectiv. Cookie-urile în sine nu solicit? informa?ii cu caracter personal pentru a putea fi utilizate ?i, în cele mai multe cazuri, nu identific? personal utilizatorii de internet. Exista 2 categorii mari de cookie-uri: ? Cookie-uri de sesiune ? acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browser ului web pentru ca acesta s? le memoreze pân? când utilizatorul iese de pe website-ul respectiv sau închide fereastra browser-ului ( ex: în momentul log?rii/delog?rii pe un cont de webmail sau pe re?ele de socializare). ? Cookie-uri Persistente ? Acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (?i în general depinde de durata de viat? prestabilita pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ ?i pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl viziteaz? utilizatorul la momentul respectiv ? cunoscute sub numele de ?tir party cookies? (cookie uri plasate de ter?i) ? care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât s? fie livrat? publicitate cât mai relevant? pentru utilizatori.  

Care sunt avantajele cookie-urilor? Un cookie con?ine informa?ii care fac leg?tura între un web-browser (utilizatorul) ?i un web-server anume (website-ul). Dac? un browser acceseaz? acel web-server din nou, acesta poate citi informa?ia deja stocat? ?i reac?iona în consecin??. Cookie-urile asigur? userilor o experien?? pl?cut? de navigare ?i sus?in eforturile multor website-uri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorilor: ex ? preferin?ele în materie de confiden?ialitate online, op?iunile privind limba site-ului, co?uri de cump?r?turi sau publicitate relevant?.  

Care este durata de via?? a unui cookie? Cookie-urile sunt administrate de webservere. Durata de via?? a unui cookie poate varia semnificativ, depinzând de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singur? sesiune (session cookies) ?i nu mai sunt re?inute odat? ce utilizatorul a p?r?sit website-ul ?i unele cookie-uri sunt re?inute ?i refolosite de fiecare dat? când utilizatorul revine pe acel website (?cookie-uri permanente?). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi ?terse de un utilizator în orice moment prin intermediul set?rilor browser-ului.  

Ce sunt cookie-urile plasate de ter?i? Anumite sec?iuni de con?inut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor ter?e p?r?i/furnizori (ex: news box, un video sau o reclam?). Aceste ter?e p?r?i pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului ?i ele se numesc ?third party cookies? pentru c? nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii ter?i trebuie s? respecte de asemenea legea în vigoare ?i politicile de confiden?ialitate ale de?in?torului site-ului. Cum sunt folosite cookie-urile de c?tre acest site O vizit? pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de: ? Cookie-uri de performan?? a site-ului ? Cookie-uri de analiz? a vizitatorilor ? Cookie-uri pentru geotargeting ? Cookie-uri de înregistrare ? Cookie-uri pentru publicitate ? Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate ? Cookie-uri de performan??. Acest tip de cookie re?ine preferin?ele utilizatorului pe acest site, a?a încât nu mai este nevoie de setarea lor la fiecare vizitare a site-ului. Exemple: ? set?rile volumului pentru video player ? viteza de video streaming cu care este compatibil browserul  

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor De fiecare dat? când un utilizator viziteaz? acest site softul de analytics furnizat de o ter?? parte genereaz? un cookie de analiz? a utilizatorului. Acest cookie ne spune dac? a?i mai vizitat acest site pân? acum. Browserul ne va spune dac? ave?i acest cookie, iar dac? nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne viziteaz? ?i cât de des o fac. Atât timp cât nu sunte?i înregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar în scop statistic. Dac? sunte?i înregistrat putem ?ti, de asemenea, detaliile pe care ni le-a?i furnizat, cum ar fi adresa de e-mail ?i username-ul ? acestea fiind supuse confiden?ialit??ii ?i prevederilor din Termeni ?i Condi?ii, Politica de confiden?ialitate precum ?i a prevederilor legisla?iei în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.  

Cookie-uri pentru geotargeting Aceste cookie-uri sunt utilizate de c?tre un soft care stabile?te din ce ?ar? proveni?i. Este complet anonim ?i este folosit doar pentru a targeta con?inutul ? chiar ?i atunci când sunte?i pe pagina noastr? în limba român? sau în alt? limb? primi?i aceea?i reclam?.  

Cookie-uri pentru înregistrare Atunci când va înregistra?i pe acest site, generam un cookie care ne anun?? dac? sunte?i înregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne ar?ta contul cu care sunte?i înregistrat ?i dac? ave?i permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite s? asociem orice comentariu pe care îl posta?i pe site-ul nostru cu username-ul dvs. Dac? nu a?i selectat ?p?streaz?-m? înregistrat?, acest cookie se va ?terge automat când ve?i închide browserul sau calculatorul. 

Cookie-uri pentru publicitate Aceste cookie-uri ne permit s? afl?m dac? a?i vizualizat sau nu o reclam? online, care este tipul acesteia ?i cât timp a trecut de când a?i v?zut mesajul publicitar. Aceste cookie-uri le folosim ?i pentru a targeta publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, cookieuri apar?inând unei ter?e p?r?i, pentru o mai bun? targetare a publicit??ii, pentru a ar?ta de exemplu reclame despre vacan?e, dac? utilizatorul a vizitat recent un articol pe site despre vacan?e. Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stocheaz? informa?ii despre contentul vizualizat, nu despre utilizatori.  

De asemenea, set?m cookie-uri anonime ?i prin alte site-uri pe care avem publicitate. Primindu-le, astfel, noi le putem folosi pentru a v? recunoa?te ca vizitator al acelui site dac? ulterior ve?i vizita site-ul nostru, v? vom putea livra publicitatea bazat? pe aceast? informa?ie.  

Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate O mare parte din publicitatea pe care o g?si?i pe acest site apar?ine ter?elor p?r?i. Unele dintre aceste p?r?i folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza cât de multe persoane au fost expuse unui mesaj publicitar, sau pentru a vedea câte persoane au fost expuse de mai multe ori la aceea?i reclam?. Companiile care genereaz? aceste cookie-uri au propriile politici de confiden?ialitate, iar acest site nu are acces pentru a citi sau scrie aceste cookie-uri. Cookie-urile celor ter?e p?r?i pot fi folosite pentru a v? ar?ta publicitatea target? ?i pe alte site-uri, bazând-se pe navigarea dvs pe acest site.  

Alte cookie-uri ale ter?elor p?r?i Pe unele pagini, ter?ii pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urm?ri succesul unei aplica?ii sau pentru a customiza o aplica?ie. Datorit? modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum ter?ele p?r?i nu pot accesa cookie-urile de?inute de acest site. De exemplu, când distribui?i un articol folosind butonul pentru re?elele sociale aflat pe acest site, acea re?ea social? va înregistra activitatea dvs.  

Ce tip de informa?ii sunt stocate ?i accesate prin intermediul cookie-urilor? Cookie-urile p?streaz? informa?ii într-un fi?ier text de mici dimensiuni care permit unui website s? recunoasc? un browser. Webserverul va recunoa?te browserul pân? când cookie-ul expir? sau este ?ters. Cookie-ul stocheaz? informa?ii importante care îmbun?t??esc experien?a de navigare pe Internet ( ex: set?rile limbii în care se dore?te accesarea unui site; p?strarea unui user logat în contul de webmail; securitatea online banking; p?strarea produselor în co?ul de cump?r?turi)  

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet? Cookie-urile reprezint? punctul central al func?ionarii eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experien?e de navigare prietenoase ?i adaptat? preferin?elor ?i intereselor fiec?rui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookieurilor poate face unele site-uri imposibil de folosit. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamn? c? nu ve?i mai primi publicitate online ? ci doar c? aceasta nu va mai putea ?ine cont de preferin?ele ?i interesele dvs, eviden?iate prin comportamentul de navigare. Exemple de întrebuin??ri importante ale cookieurilor (care nu necesit? autentificarea unui utilizator prin intermediul unui cont): – Con?inut ?i servicii adaptate preferin?elor utilizatorului ? categorii de ?tiri, vreme, sport, h?r?i, servicii publice ?i guvernamentale, site-uri de entertainment ?i servicii de travel. – Oferte adaptate pe interesele utilizatorilor ? re?inerea parolelor, preferin?ele de limb? (Ex: afi?area rezultatelor c?ut?rilor în limba Român?). – Re?inerea filtrelor de protec?ie a copiilor privind con?inutul pe Internet (op?iuni family mode, func?ii de safe search). – Limitarea frecven?ei de difuzare a reclamelor ? limitarea num?rului de afi??ri a unei reclame pentru un anumit utilizator pe un site. – Furnizarea de publicitate mai relevant? pentru utilizator. – M?surarea, optimizarea ?i caracteristicile de analytics ? cum ar fi confirmarea unui anumit nivel de trafic pe un website, ce tip de con?inut este vizualizat ?i modul cum un utilizator ajunge pe un website (ex: prin motoare de c?utare, direct, din alte website-uri etc). Website-urile deruleaz? aceste analize a utiliz?rii lor pentru a îmbun?t??i site-urile în beneficiul userilor.  

Securitate ?i probleme legate de confiden?ialitate Cookie-urile NU sunt viru?i! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alc?tuite din buc??i de cod a?a c? nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecin??, nu se pot duplica sau replica pe alte re?ele pentru a se rula sau replica din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste func?ii, nu pot fi considerate viru?i. Cookie-urile pot fi totu?i folosite pentru scopuri negative. Deoarece stocheaz? informa?ii despre preferin?ele ?i istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât ?i pe mai multe alte siteuri, cookieurile pot fi folosite ca o form? de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt con?tiente de acest fapt ?i în mod constant marcheaz? cookie-urile pentru a fi ?terse în cadrul procedurilor de ?tergere/scanare anti-virus/anti-spyware. În general browserele au integrate set?ri de confiden?ialitate care furnizeaz? diferite nivele de acceptare a cookieurilor, perioada de valabilitate ?i ?tergere automat? dup? ce utilizatorul a vizitat un anumit site.  

Alte aspecte de securitate legate de cookie-uri: Deoarece protec?ia identit??ii este foarte valoroas? ?i reprezint? dreptul fiec?rui utilizator de internet, este indicat s? se ?tie ce eventuale probleme pot crea cookieurile. Pentru ca prin intermediul lor se transmit în mod constant în ambele sensuri informa?ii între browser ?i website, dac? un atacator sau persoan? neautorizat? intervine în parcursul de transmitere a datelor, informa?iile con?inute de cookie pot fi interceptate. De?i foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dac? browserul se conecteaz? la server folosind o re?ea necriptat? (ex: o re?ea WiFi nesecurizat?). Alte atacuri bazate pe cookie implic? set?ri gre?ite ale cookieurilor pe servere. Dac? un website nu solicit? browserului s? foloseasc? doar canale criptate, atacatorii pot folosi aceast? vulnerabilitate pentru a p?c?li browserele în a trimite informa?ii prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizeaz? apoi informa?iile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important s? fi?i aten?i în alegerea metodei celei mai potrivite de protec?ie a informa?iilor personale.  

Sfaturi pentru o navigare sigur? ?i responsabil?, bazat? pe cookies. Datorit? flexibilit??ii lor ?i a faptului c? majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri ?i cele mai mari folosesc cookieuri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai r?spândite ?i utilizate printre care Youtube, Gmail, Yahoo ?i altele. Iat? câteva sfaturi care v? pot asigura c? naviga?i f?r? griji îns? cu ajutorul cookieurilor: Particulariza?i-v? set?rile browserului în ceea ce prive?te cookie-urile pentru a reflecta un nivel confortabil pentru voi al securit??ii utiliz?rii cookie-urilor. – Dac? nu v? deranjeaz? cookie-urile ?i sunte?i singura persoan? care utilizeaz? computerul, pute?i seta termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare ?i al datelor personale de acces. – Dac? împ?r?i?i accesul la calculator, pute?i lua în considerare setarea browserului pentru a ?terge datele individuale de navigare de fiecare dat? când închide?i browserul. Aceasta este o variant? de a accesa site-urile care plaseaz? cookieuri ?i de a ?terge orice informa?ie de vizitare la închiderea sesiunii navigare. – Instala?i-v? ?i updata?i-v? constant aplica?ii antispyware. – Multe dintre aplica?iile de detectare ?i prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedic? browserul de la a accesa website-uri care ar putea sa exploateze vulnerabilit??ile browserului sau s? descarce software periculos. – Asigura?i-v? c? ave?i browserul mereu updatat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizeaz? exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browserele. Cookie-urile sunt pretutindeni ?i nu pot fi evitate dac? dori?i s? v? bucura?i de acces pe cele mai bune ?i cele mai mari site-uri de pe Internet ? locale sau interna?ionale. Cu o în?elegere clar? a modului lor de operare ?i a beneficiilor pe care le aduc, pute?i lua masurile necesare de securitate astfel încât s? pute?i naviga cu încredere pe internet.  

Cum pot opri cookie-urile? Dezactivarea ?i refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat ?i folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamn? c? nu ve?i mai primi/vedea publicitate online. Este posibil? setarea din browser pentru ca aceste cookie-uri s? nu mai fie acceptate sau po?i seta browserul s? accepte cookie-uri de la un site anume. Dar, de exemplu, dac? nu e?ti înregistrat folosind cookie-urile, nu vei putea l?sa comentarii. Toate browserele moderne ofer? posibilitatea de a schimba set?rile cookie-urilor. Aceste set?ri se g?sesc de regula în ?op?iuni? sau în meniul de ?preferin?e? al browserului t?u. Pentru a în?elege aceste set?ri, urm?toarele linkuri pot fi folositoare, altfel pute?i folosi op?iunea ?ajutor? a browserului pentru mai multe detalii.  

Cookie settings in Internet Explorer  
Cookie settings in Firefox  
Cookie settings in Chrome
Cookie settings in Safari

Daca nu doriti ca noi sa colectam date statistice despre comportamentul dumneavoastra online si nu doriti fisierele definite in POLITICA DE PRELUCRARE DATE PERSONALE salvate sau stocate pe calculatorul dumneavoastra, exista mai multe feluri in care puteti controla asta. Puteti:
– sa setati browser-ul sa stearga cookie-urile atunci cand se inchide
– sa dezactivati cookie-urile si stocarea locala in browser folosind instructiunile aferente fiecarui browser:

MOZILLA FIREFOX
    Apasati ?[Ctrl + Shift + Delete]?. Vi se va arata o lista cu fisierele pe care le puteti sterge. Apoi selectati „Cookies”, „Cache” si „Offline Website Data” apoi dati click pe butonul „Clear Now” pentru a sterge toate informatiile pe care le-am salvat pentru dumneavoastra.
    Selectati ‘Tools’ > ‘Options’ si apoi deschideti tab-ul ?Privacy? ? puteti sa dati click pe „remove individual cookies” pentru a selecta daca acceptati sau blocati cookie-urile/stocare locala.
    In bara de adresa scrieti: ‘about:config’ (acceptati riscul de securitate). Folosind filtrele, cautati ‘dom.storage.enabled’ si schimbati valoarea din ‘true’ in ‘false’?.

CHROME
    Apasati tastele [Ctrl + Shift + Delete]. Veti vedea o lista. In sectiunea ?Privacy? dati click pe ?Clear browsing data?? si apoi bifati ‘Delete cookies and other site data’. Apoi, selectati perioada de timp din meniul de drop-down pe care doriti sa efectuati stergerea si apoi dati click pe „Clear browsing data”
    Dati click pe simbolul cheitei si selectati ?Options? apoi tab-ul ?Under the Hood?, selectati ?Content Settings?, si alegeti ?Block any sites from setting data?. Stocarea locala va fi dezactivata.

INTERNET EXPLORER
    Selectati ?Tools? > ?Internet Options? apoi dati click pe butonul ?Delete?? din tab-ul ?General?. Bifati optiunea ?Cookies? bifati sau debifati optiunile suplimentare si apasati pe butonul ?Delete?.
    Mergeti la ?Tools? > ?Internet Options? apoi deschideti tab-ul ?Privacy? ? folositi slider-ul aferent pentru a bloca sau activa diverse tipuri de cookies/localstorage. Alternativ, printr-un click pe butonul ?Advanced? puteti aplica un control mai fin pentru cookies/localstorage.

OPERA
    Mergeti la ?Tools? din meniul principal, apoi la ?Preferences? (Sau folositi combinatia de da taste Alt+P). Selectati ?Advanced?, apoi ?Storage?, si apoi apasati pe butonul ?Clear all?.
    Mergeti la ?Tools? din meniul principal, apoi la ?Preferences? (Sau folositi combinatia de da taste Alt+P). Selectati ?Privacy? si apoi alegeti una din optiunile afisate.
    In bara de adresa scrieti: ?opera:config?. Gasiti ?localStorage?si setati ?0? (zero) in campurile „Domain Quota Exceeded Handling For localStorage” si „Domain Quota For localStorage”.

Linkuri utile  

Dac? dori?i s? afli mai multe informa?ii despre cookie-uri ?i la ce sunt utilizate, recomand?m urm?toarele linkuri:  
Microsoft Cookies guide  
All About Cookies  

IAB România pune la dispozi?ie urm?torul site pentru a oferi mai multe informa?ii privind confiden?ialitatea legat? de publicitatea online: http://www.youronlinechoices.com/ro/

Pentru mai multe detalii legate de probleme de confiden?ialitate, pute?i accesa ?i urm?toarul link: http://www.dreptonline.ro/legislatie/oug_13_2012_modificare_prelucrare_date_caracter_personal_protectia_vietii_private_comunicatii_electronice.php Dac? dori?i s? afla?i mai multe detalii despre cookies, v? rug?m s? ne scrie?i pe email.. 

IV – Cookie-irányelvek & nbsp; strong>

A Pro Tempus SRL cookie-kat használ. Ez a weboldal saját cookie-kat és harmadik feleket használ, hogy sokkal jobb böngészési élményt nyújtson a látogatóknak és mindegyik igényeinek és érdekeinek megfelel?en. Úgy gondoljuk, fontos védeni a magánéletét és nyitva kell állnia az adatok felhasználásának módjáról. Ez a figyelmeztetés tájékoztatja Önt, és segít Önnek a webhelyeink élvezetében. Ez a szöveg elmagyarázza, hogyan használjuk a cookie-kat. A cookie-k fontos szerepet játszanak a hozzáférés megkönnyítése és a szállítás több szolgáltatás a felhasználók élvezhetik az interneten, mint például: ? egyéni beállítások, például: a nyelv egy webhelyet, a pénznem, amelyben kifejezi bizonyos ár vagy árfolyam, tartása lehet?ségeket a különböz? termékek (más intézkedések részletei, stb) a kosárba (és tárolja ezeket az opciókat) – s ezáltal rugalmasságot ?kosár? (régi hozzáférési beállításait, kattintson a gombra ?el?re? és ?vissza?) ? A cookie-k értékes visszajelzést adnak a webhelytulajdonosoknak arról, hogy webhelyüket hogyan használják a felhasználók, így még hatékonyabbá és hozzáférhet?bbé válhatnak a felhasználók számára. ? Lehet?vé teszi multimédiás vagy más alkalmazások más webhelyeken való megjelenését egy adott webhelyen, hogy értékesebb, hasznosabb és élvezetesebb böngészési élményt hozzon létre; ? Az online hirdetések hatékonyságának javítása. & Nbsp;

Mi az a cookie? Strong> Az ?Internet cookie? (a kifejezést az úgynevezett ?cookie? vagy ?HTTP cookie? vagy egyszer?en a ?cookie?) egy kis fájl, amely bet?ket és számokat fogják tárolni a számítógépen , az Internetet használó felhasználó mobil terminálja vagy egyéb berendezése. A cookie által telepített kérelme a web szerver a böngész? (pl Internet Explorer, Chrome), és teljesen ?passzív? (nem tartalmaz szoftvert vírusokat vagy kémprogramokat és nem tud hozzáférni információk a kemény vezet? felhasználó) . A cookie két részb?l áll: a név és a tartalom vagy a cookie-érték. Ezenkívül a süti id?tartamát technikailag meghatározzák; csak a webkiszolgáló, amely elküldte a cookie-t, újra hozzáférhet hozzá, amikor a felhasználó visszatér az adott webszerverhez társított weboldalhoz. A cookie-k maguk nem követelik meg a személyes adatok felhasználását, és a legtöbb esetben nem személyesen azonosítják az internetez?ket. Két nagy kategóriába cookie: ? Sütemény ülés – ezek tárolják átmenetileg esetén a cookie-kat a böngész? az interneten, hogy tárolja ?ket, amíg a felhasználó elhagyja a honlapon, vagy bezárja a böngész? ablakot (például egy webmail vagy a közösségi hálózatra történ? bejelentkezéskor). ? Tartós cookie-k – Ezek egy számítógép vagy eszköz merevlemezén tárolódnak (és általában az alapértelmezett cookie-élett?l függenek). A tartós cookie-k közé tartoznak azok is, amelyek a weboldalon elhelyezett weboldalakon találhatók – az úgynevezett „tir party cookie” néven ismert név – amely névtelenül felhasználható a felhasználó érdekeinek megjegyzése, hogy a felhasználók számára a legrelevánsabb hirdetéseket jelenítse meg. & Nbsp;

Milyen el?nyökkel jár a cookie-k? strong> A cookie olyan információkat tartalmaz, amelyek összekapcsolják a webböngész?t (felhasználó) és egy adott webszervert (weboldal). Ha egy böngész? ismét hozzáfér a webkiszolgálóhoz, akkor elolvashatja a már tárolt információkat, és ennek megfelel?en válaszol. A cookie-k kellemes böngészési élményt nyújtanak a felhasználóknak, és támogatják számos webhely er?feszítéseit, hogy felhasználóbarát szolgáltatásokat nyújtsanak: az ex-magánélet preferenciái, a webhely nyelvi beállításai, a bevásárlókocsik vagy a releváns hirdetések. & Nbsp;

Mi a cookie élete? strong> A cookie-kat webszerverek kezelik. A sütemény élettartama jelent?sen változhat, attól függ?en, hogy milyen célra van elhelyezve. Egyes cookie-k csak egy munkamenet (session cookie-k), és nem kell tartani, ha a felhasználó elhagyta a weboldalt, és a süteményt is megmaradnak, és újra, amikor a felhasználó visszatér a webhelyre ( ?Cookie állandó „). Azonban a cookie-kat a felhasználó bármikor törölheti a böngész? beállításai alapján. & Nbsp;